Privacy AVG

Privacy disclaimer

Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg: AVG) in de Europese Unie in werking getreden. De AVG vervangt de richtlijn inzake gegevensbescherming die sinds 1995 gold. Op grond van de AVG hebben patiënten meer zeggenschap over hun persoonsgegevens.Voor u als patiënt is het van belang dat u op de hoogte bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en indien nodig met derden gedeeld worden. Zoals u gewend bent zijn wij in mondhygiëne praktijk Amerbos, net als andere zorgverleners, verplicht uw gegevens via uw Burger Service Nummer (BSN) nummer vast te stellen. Uw gegevens worden in een beveiligd systeem bewaard. Alle mondzorg professionals zijn verplicht deze gegevens 15 jaar lang (gerekend vanaf de dag dat de behandelovereenkomst beëindigt) te bewaren. U heeft het recht om vernietiging van uw dossier aan te vragen.

Uw patiëntendossier wordt alleen geopend wanneer er een behandeling plaatsvindt, overleg nodig is of een afspraak gemaakt moet worden. Met enige regelmaat is er overleg tussen uw mondhygiëniste en uw tandarts. Bij voorkeur overleggen wij persoonlijk met uw tandarts, wanneer echter informatie overdracht via de mail moet plaatsvinden wordt er gebruik gemaakt van ZorgMail. ZorgMail is een beveiligd systeem dat gebruikt wordt door zorgaanbieders in Nederland. Binnenkort zal communicatie tussen praktijk Amerbos met haar patiënten ook via ZorgMail plaatsvinden. Overleg of communicatie met andere zorgaanbieders, zoals de orthodontist of parodontoloog, vindt ook via deze beveiligde weg plaats. Al deze zorgaanbieders hebben geheimhoudingsplicht.

Overigens wordt eerst aan u, de patiënt, toestemming gevraagd voordat er gecommuniceerd wordt met andere mondzorg professionals. Hiertoe wordt aan alle patiënten eenmalig een toestemmingformulier voorgelegd ter ondertekening.

Mondhygiëne praktijk Amerbos maakt gebruik van de factoring organisatie Infomedics. Infomedics is gespecialiseerd in het factureren en innen van nota’s en regelt de afhandeling van facturen tussen u, uw zorgverzekering en behandelaar. Ook wanneer uw gegevens worden uitgewisseld met Infomedics bevinden deze zich in een veilige omgeving.

Om u adequate hulp te bieden is het van belang dat u ons op de hoogte houdt van al uw recente medische veranderingen.

In de mondhygiëne praktijk Amerbos wordt er voornamelijk aan volwassenen zorg verleend, wij hebben echter ook met regelmaat kinderen in de stoel. Voor deze kwetsbare groep verlenen wij niet alleen mondzorg, maar zijn wij als medisch professional ook verplicht ons bezig te houden met signalen van verwaarlozing/mishandeling. Dit is vastgelegd in de Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Als u vragen of opmerkingen heeft betreft de uitvoering van deze nieuwe wet AVG in onze praktijk, of andere zaken die hierboven genoemd worden kunt u altijd contact opnemen met uw mondhygiëniste, Nasrin Damghani.